Skontaktuj się z nami

SIROWA POLAND Sp. z o.o.
03-931 Warszawa, ul. Poselska 11

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
KRS 0000119845
kapitał zakładowy 4.896.000,00 zł.
NIP 951-18-83-293

+48 22 518 58 00
+48 22 515 58 09
sirowa_pl@sirowa.com